יחס עובדים לפי מגדר

גופי הביטחון, 2017

בכל גופי הביטחון אחוז הגברים עולה משמעותית על אחוז הנשים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הביטחון
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 94
תרשים 5.6
מקור הנתונים בתרשים
גופי הביטחון
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,