התפלגות מגדרית לפי דירוגים ושכר

מערכת החינוך הממשלתית, שנה"ל 2016-2017

דירוגים בעלי שכר גבוה הדורשים כישורי ניהול, נוטים להיות מאוישים על ידי אחוז גבוה יותר של גברים לעומת נשים. 7% מעובדי ההוראה הגברים מאיישים משרות של סגנים ומנהלים לעומת 2.6% מעובדות ההוראה הנשים.

נשים מאיישות באחוזים גבוהים יותר את דירוגי ההוראה המתאפיינים בעובדים בעלי פחות שנות השכלה. כך למשל הגברים מהווים 12% מהמורים שאינם מוסמכים, 11% מהמורים בעלי תואר ראשון ו-14% מהמורים בעלי תואר שני. לעומת זאת בדירוגים הניהוליים, 26% מהסגנים האקדמאים ו-32% מהמנהלים הינם גברים. למרות שבנתונים מספריים, מרבית הסגנים והמנהלים הינן נשים, ניתן לראות בברור שאחוז הגברים המאיישים תפקידי ניהול מכלל הגברים, גבוה יותר מאחוז הנשים המאיישות תפקידי ניהול מכלל הנשים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 84
תרשים 4.13
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , ,