פערי שכר מגדריים לאורך זמן, ואחוז הנשים מסך העובדים

מערכת החינוך הממשלתית, 2011-2017

פערי השכר המגדריים במערכת החינוך הממשלתית הינם כ-9%. פער זה נובע בעיקרו מאחוז גבוה של גברים לעומת נשים בתפקדי ניהול בעלי שכר גבוה. בשנים האחרונות הנשים מהוות כ-87% אחוזים מעובדי ההוראה במערכת החינוך הממשלתית.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 82
תרשים 4.11
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,