מספר עובדים ומספר משרות לאורך זמן

מערכת החינוך הממשלתית, 2010-2017

מספר המשרות במערכת החינוך הממשלתית גדל במצטבר ב- 13% בחמשת השנים האחרונות, קרי גידול של 4% בממוצע לשנה.

מניתוח שנעשה על ידי הלמ"ס עולה כי מספר התלמידים בחינוך הממשלתי בחמשת השנים האחרונות עלה במצטבר ב-11% ועמד בשנה"ל 2016-2017 על כ-1,574,650 תלמידים. לאור זאת, עולה תמונה חיובית של צמצום היחס שבין מספר התלמידים למספר המורים בשנים האחרונות.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת החינוך הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 72
תרשים 4.1
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
,