פערי שכר מגדריים ואחוז הנשים מסך העובדים, לאורך זמן

מערכת הבריאות הממשלתית, 2012-2017

אף על פי שאחוז הנשים במערכת הבריאות גבוה במיוחד ביחס למערכות אחרות בשירות המדינה ובמגזר הציבורי, בשנת 2017 הפער בין שכר הגברים לשכר הנשים עמד על 28% במערכת הבריאות הממשלתית. הפערים נובעים בעיקר מבידול תעסוקתי מובהק במיוחד במערכת הבריאות ומהבדל משמעותי בחלקיות המשרה הממוצעת.

בשנת 2017 היחס בין שכר הנשים לשכר הגברים עמד על 72%- כאשר לוקחים בחשבון את השכר הממוצע לעובד ו-78% כאשר אומדים את היחס בין השכר הממוצע למשרה מלאה. הפער בין שני המספרים האלו טמון בכך שנשים בממוצע מועסקות בחלקיות משרה נמוכה מאשר גברים. המשמעות היא שפערי השכר בין גברים לנשים בשנת 2017 הינם 28% במערכת הבריאות הממשלתית. בגרף ניתן להבחין בכך שבשנים האחרונות קיימת מגמה חיובית של צמצום פערי השכר בין גברים לנשים (ככל שהיחס בין שכר הנשים לשכר הגברים מתקרב ל-100% הפערים מצטמצמים). ניתן להסביר את פערי השכר בין גברים לנשים במערכת הבריאות על ידי ארבע סיבות עיקריות:

  1. בידול מגדרי תעסוקתי. גברים מועסקים בממוצע יותר מנשים בדירוגים בעלי שכר גבוה יותר כמו רפואה.
  2. נשים מועסקות בממוצע בחלקיות משרה נמוכה יותר, גם בקרב העובדים באותו דירוג.
  3. גברים עובדים בממוצע יותר שעות, כך שהתשלום הממוצע של גברים בגין עבודה נוספת גבוה מהתשלום הממוצע של נשים בגין עבודה נוספת.
  4. גברים מאיישים באחוזים גבוהים יותר משרות ניהוליות שמתאפיינות בשכר גבוה.
דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
מערכת הבריאות הממשלתית
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 66
תרשים 3.17
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,