מספר הסטודנטים לאורך העשור וכאחוז מכלל העובדים

משרדי הממשלה, 2008-2017

מספר הסטודנטים במשרדי הממשלה נמצא במגמת עלייה לאורך העשור האחרון, כך שבשנת 2017 אלו היוו יותר מ-10% מכלל העובדים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 26
תרשים 2.8
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,