תנועות כח אדם בשירות המדינה

משרדי הממשלה*, 2014-2017

בשנים האחרונות חל גידול במספר העובדים החדשים שנקלטים לשירות המדינה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 25
תרשים 2.7
מקור הנתונים בתרשים
הערכת מצב - תכנון הון אנושי חלק א': תמונת מצב הון אנושי בשירות המדינה, אגף בכיר לתכנון אסטרטי ומדיניות, ספטמבר 2018.
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
,