עשירוני שכר לפי דירוגים

משרדי הממשלה, שכר למשרה מלאה, 2017

השכר במשרדי הממשלה מתאפיין במיעוט של ערכים קיצוניים, דבר הבא לידי ביטוי בפער נמוך בין השכר הממוצע לשכר החציוני.

בגרף להלן מוצג עבור כל דירוג השכר של העשירון התחתון, השכר החציוני, השכר הממוצע והשכר של העשירון העליון. ניתוח זה, המוצג לראשונה בדוח הוצאות השכר, משקף את התפלגות השכר של כל הדירוגים בשירות המדינה זה לצד זה. בשל חשיבות מרכיב הוותק בקביעת השכר בשירות המדינה, לרוב, העובדים בעשירון התחתון הינם עובדים חדשים ואילו העובדים בעשירון העליון יהיו בעלי וותק גבוה. הנתונים המוצגים חושבו ביחס לשכר עבור משרה מלאה. כצפוי, בכל הדירוגים השכר הממוצע גבוה מהשכר החציוני. כמו כן, במרבית הדירוגים הפער בין השכר החציוני לממוצע אינו גבוה והדבר מעיד על מיעוט ערכים קיצונים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 22
תרשים 2.4
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,