אחוז הנשים מהעובדים ואחוז הבכירות מסך הבכירים, לפי משרדים

משרדי הממשלה, 2017

אחוז הנשים הבכירות מתוך סך העובדים הבכירים נמוך משמעותית מאחוז הנשים במשרדי הממשלה. עם זאת, קיים מתאם חיובי בין אחוז הנשים במשרד לבין אחוז הנשים הבכירות במשרד.

במשרדי הממשלה, 46% מהתפקידים הבכירים בארגון מאוישים על ידי נשים. ואילו בכלל המשק הנשים בתפקידים ניהוליים מהוות 36.6% בלבד מכלל העובדים בתפקידים הניהוליים. עם זאת, ברוב המוחלט של משרדי הממשלה (למעט זרוע העבודה במשרד הרווחה) אחוז הנשים הבכירות נמוך מחלקן היחסי של נשים במשרד. אחוז הנשים הבכירות גבוה אך הוא מתואם עם מספר גבוה של עובדות במשרד.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 44
תרשים 2.25
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,