התפלגות מגדרית לפי דירוגים ושכר

משרדי הממשלה, 2017

דירוגים בעלי שכר גבוה נוטים להיות מאוישים על ידי אחוז גבוה יותר של גברים לעומת נשים.

ניתן לראות שבחלק מהדירוגים המתאפיינים בשכר גבוה יש בממוצע אחוז גבוה יותר של גברים. כמו לדוגמא מנכ"לים (89% גברים), עובדים בכירים (60%), ומוקבלי שופטים (60%).

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 43
תרשים 2.24
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,