פערי שכר מגדריים, לפי דירוג

פערי שכר בין גברים לנשים בחישוב לפי שכר ממוצע לעובד, משרדי הממשלה, 2017

בהתבוננות על הדירוגים, ניתן לראות שבמרביתם קיימים פערי שכר לא מבוטלים בין גברים לנשים.

קיימים פערי שכר בין גברים לנשים גם בתוך הדירוג. ניתן לייחס את הפערים הללו לכך ש:

  1. בממוצע גברים נוטים לאייש דרגות בכירות יותר מנשים בתוך אותו הדירוג.
  2. גברים עובדים בממוצע יותר שעות ועל כן מקבלים תשלום גבוה יותר על עבודה נוספת מנשים.

במרבית הדירוגים לא נמצא הבדל משמעותי בין פערי השכר בחישוב לפי שכר לעובד לעומת החישוב לפי שכר למשרה. הסיבה לכך היא שבניגוד למערכות אחרות המוצגות בדוח, במשרדי הממשלה, נשים וגברים עובדים בחלקיות משרה דומה (בממוצע 98%).

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 42
תרשים 2.23
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,