הקדמה: פערי השכר המגדריים במשרדי הממשלה

משרדי הממשלה, 2008-2017

מתוך כל חמישה עובדים בשירות המדינה שלוש הן נשים, ויחס זה נותר כמעט ללא שינוי בעשור האחרון. עם זאת, בתקופה זו צומצם הפער בין שכר נשים לבין שכר גברים: שכר הנשים כאחוז משכר הגברים עולה בעקביות, מ-79% בשנת 2008 ל-85% בשנת 2017.

בדומה למרבית מדינות ה-OECD גם בישראל נשים מהוות את החלק הארי מתוך כלל עובדי המדינה. בעשור האחרון וגם בשנת 2017, חלקן של הנשים מסך עובדי משרדי הממשלה עמד על כ- 61%. על אף חלקן המשמעותי של הנשים מתוך עובדי המדינה, שכרן הממוצע של נשים נמוך ביחס לשכר הממוצע של גברים. בשנים האחרונות ניכרת מגמה של צמצום הפער בשכר הנשים ביחס לשכר הגברים בכל רבדי השכר ועליה בשכר הנשים. הגידול בשכר הנשים בא לידי ביטוי הן בשכר הממוצע לעובד והן בשכר הממוצע למשרה.

בשנת 2017 עמד הפער בין השכר הממוצע של נשים לבין השכר הממוצע של גברים בשירות המדינה על כ-15% (זאת לעומת פער גדול יותר של 35% בכלל המשק). בין הגורמים העיקריים להסבר הפער ניתן למנות את העובדה שאחוז הנשים גבוה יותר בתפקידים (דירוגים) בהם השכר נמוך יותר בממוצע, כמו למשל בדירוג המינהלי. בנוסף לכך נשים, בהשוואה לגברים, עובדות פחות שעות נוספות (מרכיב משמעותי בשכר עובדי מדינה) ומועסקות בממוצע באחוז משרה נמוך יותר מגברים. לבסוף, נראה שקיימים פערי שכר מגדריים גם בתוך דירוגים מסוימים, עניין המוסבר על ידי כך שגברים מועסקים בממוצע בדרגות גבוהות יותר בתוך הדירוגים. בפרק זה, נבחן את המניעים לקיומם של פערי שכר מגדריים וכיצד ניתן לפעול לצמצומם ולקידום שוויון מגדרי.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 40
תרשים 2.21.1
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,