מספר ימי מחלה מנוצלים כפונקציה של השכר

שכר ממוצע למשרה מלאה לפי דירוג, משרדי הממשלה, 2017

עובדים בדירוגים בהם השכר גבוה מנצלים פחות ימי מחלה. נמצא מתאם שלילי מובהק בין גובה השכר לבין כמות ימי המחלה השנתיים המנוצלים.

נמצא גם שקיים מתאם חיובי בין ניצול ימי מחלה לבין וותק, אך מתאם זה נמוך יותר.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 39
תרשים 2.20
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,