מספר ימי מחלה מנוצלים בשנה, לפי דירוג

משרדי הממשלה, 2017

קיימת שונות גבוהה בכמות ימי המחלה המנוצלים על ידי עובדים. ייתכן שניצול ימי מחלה מהווה אומדן לשחיקה בקרב דירוגים מסוימים.

מתוצאות רגרסיה מרובת משתנים (OLS) בה המשתנה המוסבר הוא מספר ימי המחלה השנתיים שנוצלו ע"י העובד, עולה כי המשתנים המסבירים: מגדר, גיל, מספר הילדים ודירוג – הינם מובהקים. ניתן להבין מדוע למגדר, גיל העובד, ולמספר הילדים יש השפעה על ניצול ימי המחלה. עם זאת, מובהקותו של משתנה הדירוג ברגרסיה מעלה את השאלה מדוע קיים פער בניצול ימי המחלה בין עובדים בעלי נתונים זהים מדירוגים שונים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 38
תרשים 2.19
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,