הרכב דיווחי הנוכחות של עובדים בחלוקה לפי סוג דיווח ומגדר

משרדי הממשלה, 2017 *

נשים עובדות בממוצע כ-7 שעות נוספות פחות מגברים.

בנוסף, נשים עובדות יותר שעות במשרד ופחות שעות מחוץ למשרד מאשר גברים. פער זה נובע בעיקר מתמהיל דירוגים שונה בין נשים וגברים ומאופי התפקידים בכל דירוג. כמו כן, נשים מנצלות יותר שעות מחלה מאשר גברים, בעיקר בגלל שאלו מנצלות משמעותית יותר ימי מחלת ילד, היורדים ממכסת ימי המחלה של העובד, מאשר הגברים. כמו כן, נשים עובדות בממוצע כ-10 שעות נוספות בחודש לעומת גברים העובדים כ-17 שעות נוספות. פער זה יכול להיות מוסבר בין היתר נוכח קיומה של הבניה חברתית שלפיה עיקר הטיפול בתא המשפחתי עדיין מוטל על נשים. ניתוח זה מתבסס על כל הנשים והגברים לאורך כל שנות הקריירה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 36
תרשים 2.17
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,