הקדמה: נתוני נוכחות במשרדי ממשלה

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951, שבוע העבודה לא יעלה על 45 שעות שבועיות. עם זאת, במהלך השנים נחתמו מספר הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם הוצא צו הרחבה, שצמצמו את שעות העבודה השבועיות. האחרון שבהם הינו ההסכם הקיבוצי הכללי משנת 1995 בו נקבע ששבוע עבודה בן חמישה ימי עבודה יעמוד על 43 שעות שבועיות. בינואר 2018, כחלק ממהלך שאגף השכר והסכמי עבודה היה שותף לו, הוכרז על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות ללא הפחתה בשכר. בקרב מרבית המעסיקים במדינה כיום נהוג שיום עבודה מלא הינו בן 9 שעות בשבוע עבודה של חמישה ימים. בשירות המדינה יום העבודה הינו קצר יותר ועומד על 8.5 שעות. בממוצע שנתי, עובדי שירות המדינה נהנים מכ- 150 שעות שנתיות פחות מעובדים עם יום עבודה של 9 שעות. כמו כן, קיימות אוכלוסיות מיוחדות שנהנות מקיצור תקן או משבוע עבודה קצר יותר (עובדי הוראה, עובדים סוציאליים, הורים לילדים צעירים ועוד). חלק ניכר מהעובדים בשירות המדינה זכאים בנוסף לתשלום עבור עבודה נוספת בפועל, כאשר כ- 50% מהשכר המשולם לעובדים על עבודה נוספת הוא בגין שעות נוספות, ואילו שאר רכיבי העבודה הנוספת הם פרמיות (תשלום בגין ביצועים) וכוננויות לדירוגים מסוימים שנדרשים להיות זמינים לקריאה מעבר לשעות העבודה הרגילות.

הטבות נוספות להם זכאים עובדי שירות המדינה הן 30 ימי מחלה בשנה (ביחס ל-18 ימים בשנה כמחוייב בחוק) וכן תשלום עבור ימי מחלה החל מהיום הראשון. בנוסף לכך, עובדי מדינה זכאים ל-22 ימי חופשה שנתיים ללא תלות בוותק, כאשר על פי חוק עובד זכאי ל-12 ימי חופשה בלבד (בוותק מינימלי). עובדים בשירות המדינה זכאים גם לשני ימי בחירה, שני ימי הצהרה (ממכסת ימי המחלה), ימי השתלמויות, הכשרה, ימי גיבוש, 10 שעות חופשה להורים באוגוסט ועוד. בפרק זה נציג תובנות בנוגע לאופי העבודה בשירות המדינה תוך התבוננות בנתוני עובדים מתוך מערכת הנוכחות. הנתונים המופיעים בפרק זה מתייחסים לעובדי משרדי הממשלה למעט משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות ורשות המסים. הנתונים אינם כוללים סטודנטים, מתנדבים, מאבטחים וסוקרים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 34
תרשים 2.16.1
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,