התפלגות עובדים בסכסוך מתוך עובדים שמועסקים במסגרת הסכמים קיבוציים

משרדי ממשלה ובתי חולים ממשלתיים, ינואר 2019

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 31
תרשים 2.13.2
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,