אחוז העובדים בסכסוך עבודה לפי דירוגים

משרדי ממשלה ובתי חולים ממשלתיים, ינואר 2019

נכון לחודש ינואר 2019 קיימים כ-40 סכסוכי עבודה פעילים בשירות המדינה, אשר כוללים כ-55% מהעובדים שמועסקים במסגרת הסכמים קיבוציים.

סעיף 2 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 (החוק") מגדיר סכסוך עבודה כסכסוך בין מעסיק או ארגון מעבידים לבין עובדים או ארגון עובדים, בנושאים הקשורים להסכמים קיבוציים או לתנאי עבודה כמפורט בסעיף.

בכל הנוגע להכרזה על שביתה, קובע החוק כי ארגון עובדים המהווה צד לסכסוך מחויב למסור הודעה מוקדמת למעסיק ולממונה הראשי על יחסי עבודה, חמישה עשר יום לפחות לפני תחילתן של כל שביתה או השבתה. מטרתה של הודעה זו כפולה- לאפשר הידברות בין הצדדים לשם יישוב הסכסוך וכן לאפשר למעסיק להיערך לקראת השביתה, להקטין את נזקיו ולכלכל את צעדיו.

החוק אינו קובע תקופה מקסימלית שלאחריה ההודעה מתפוגגת וקמה חובה למסור הודעה נוספת, ובכך נוצר מצב שבפועל סכסוך העבודה אינו "פג תוקף" ויכול להיות פתוח שנים רבות.

כתוצאה מכך יכולים ארגוני העובדים להכריז על שביתה בכל רגע נתון, מכוחו של סכסוך קיים, גם הוא הוכרז זמן רב קודם לכן.

באופן זה מסוכלת תכליתו של החוק לאפשר למעסיק הציבורי להיערך כיאות לקראת השביתה, וההכרזה הפתאומית על שביתה מייצרת מנגנון לחץ בעיקר בשירותים חיוניים.

הנתונים להלן מציגים תמונה של ריבוי סכסוכי עבודה בשירות המדינה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 31
תרשים 2.13.1
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, ,