שכר בדירוגים נבחרים*, רשות המיסים בהשוואה אל יתר משרדי הממשלה

שכר ממוצע למשרה מלאה, משרדי הממשלה, 2017

שכר עובדי רשות המיסים גבוה משמעותית מהשכר בדירוגים המקבילים בשאר משרדי הממשלה.

מבט על תלוש שכר מייצג של עובד ברשות המיסים מעלה שהפער הגדול נובע מתוספות שכר ייחודיות (קבועות ואחוזיות) הניתנות לעובדי הרשות. הסיבה לכך שהפער בין רשות המיסים לבין שאר משרדי הממשלה הוא גדול יותר בחישוב לפי דירוג מאשר בחישוב המבוסס על כלל הדירוגים, היא שבשאר משרדי הממשלה יש ייצוג נמוך יותר לעובדים בדירוגים המוצגים בתרשים ביחס לייצוגם ברשות המסים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 28
תרשים 2.10
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , ,