מספר עובדים ומספר משרות לאורך זמן

משרדי הממשלה, 2008-2017

בעשור האחרון חל גידול מצטבר של 18% במספר המשרות במשרדי הממשלה לעומת גידול של 19% באוכלוסייה.

בחמש השנים האחרונות מספר המשרות במשרדי הממשלה עלה ב-1.4% בממוצע לשנה, לעומת גידול באוכלוסיית מדינת ישראל שעמד על 1.9% לשנה. ניתן לראות שבשנים האחרונות, ובפרט מאז שנת 2013 קצב הגידול במספר המשרות התמתן ביחס לשנים שלפני. בעוד שבין השנים 2008-2013 נוספו בממוצע מידי שנה כ-740 משרות בשנה, מאז שנת 2013 נוספו כ-440 משרות מידי שנה במשרדי הממשלה.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
משרדי הממשלה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 19
תרשים 2.1
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
,