פערים מגדריים לפי מערכת

שכר ממוצע לעובד, שירות המדינה, 2017

בשנת 2017, פערי השכר בין גברים לנשים במערכות שירות המדינה נעו בין 9% ל-28%, ואילו בכלל המשק הפער היה 31%.

בשנת 2017, פערי השכר המגדריים בשכר הממוצע לעובד במשרדי הממשלה עמדו על 15% ובכלל המשק 31%. אחת הסיבות להבדלים האלו היא העובדה שבשירות המדינה, שכר העובדים אינו נקבע במו"מ בין המעסיק לעובד בעת תחילת העבודה. לכן, פערי השכר בין המגדרים נמוך באופן משמעותי ביחס לשוק הפרטי.

פערי השכר בשירות המדינה נובעים מתמהיל שונה של נשים וגברים בין הדירוגים השונים, כמות (ובהתאמה תגמול עבור) עבודה נוספת, היקף משרה ממוצע ושונות בדרגות בין המגדרים.

בכל אחת מהמערכות המוצגות בדוח מוצגים ניתוחי עומק בנוגע לפערי השכר המגדריים. על מנת לפעול לצמצומם חשוב להבין מהם הגורמים העיקריים לקיום אותם הפערים.

במונחים של שכר נטו (בניכוי תשלומי מסים והפרשות עובד ומעסיק לפנסיה, גמל וקרן השתלמות) נראה שפערי השכר לעובד בין גברים לנשים מצטמצמים ל-8.5% בשירות המדינה. ניתן לייחס את הצמצום בפער לכך שבממוצע שכר נשים הינו נמוך משכר הגברים ולכן הן משלמות בממוצע פחות מסים וכן להבדלים בנקודות זיכוי למס הכנסה בין גברים לנשים.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
שכר בשירות המדינה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 17
תרשים 1.9
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , , , ,