חמשת רבדי השכר בחלוקה למערכות

שירות המדינה, 2017

מבנה השכר בשירות המדינה

ככלל, מבנה השכר בשירות המדינה מורכב מחמישה רבדים עיקריים: שכר משולב, תוספות השכר, רכיבי העבודה הנוספת, רכיבי החזרי הוצאות ותשלומים אחרים, כאשר סכומם מהווה את השכר ברוטו.

  1. שכר יסוד משולב – מורכב משכר יסוד (כמפורט לכל דירוג בטבלה שמפרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה) ותוספות וותק.
  2. תוספות שכר – תוספות שכר שנקבעו כחלק מהסכמי שכר. תוספות השכר מתחלקות לכאלו שמשפיעות על חישוב ערך שעת עבודה וכאלו שאינן משפיעות על ערך שעת עבודה.
  3. עבודה נוספת – כל רכיבי השכר המשולמים בגין עבודה המתבצעת מעבר לשעות העבודה הרגילות. קטגוריית העבודה הנוספת מורכבת ממספר סוגי רכיבי שכר: תורנויות וכוננויות, שעות נוספות ושכר עידוד המשולם בגין תפוקות מעבר ליעדי הביצוע שהוגדרו לעובד.
  4. החזר הוצאות – רכיבי שכר המשולמים בגין הוצאות עובדים על עבודתם כגון שימוש ברכב פרטי לצרכי עבודה בתפקידים מסוימים, קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית, טלפון, אש"ל, דמי כלכלה, החזר עבור שכר דירה (לזכאים), החזר עבור שכר לימוד (לזכאים) והחזרים נוספים.
  5. תשלומים אחרים – תשלומים כגון דמי הבראה, גילומי מס הכנסה וביטוח לאומי, הפרשי שכר, מענק יובל ומענקים שנתיים נוספים.

פילוח רכיבי השכר לפי המערכות השונות בשירות המדינה מראה כי קיימת שונות גבוהה במרכיבי מבנה השכר בין המערכות. כך למשל, כ-80% מהשכר במערכת החינוך הממשלתית מוגדר כשכר יסוד משולב וסקטור זה גם מתאפיין בחלק הקטן ביותר מהשכר המסווג כתוספות שכר. מאידך, מערכת הבריאות מתאפיינת בתגמולים גבוהים בגין עבודה נוספת (הן ברמה האבסולוטית והן כאחוז מהשכר ביחס למערכות אחרות) בעיקר בשל כוננויות, תורנויות רופאים ומשמרות של סקטור האחיות. כמו כן, תוספות השכר מהוות 36% מהשכר במערכת הבריאות. ניתן לזקוף זאת למבנה השכר המסועף במערכת זו הנובע מהסכמי שכר רבים ומורכבים. משרדי הממשלה מתאפיינים בתגמולים בגין החזר הוצאות גבוהים המהווים במערכת זו כ-10% מהשכר (לעומת 3% ו-2% במערכות הבריאות והחינוך בהתאמה), וזאת בשל התשלומים הגבוהים הניתנים לעובדי משרדי ממשלה בגין שימוש ברכב פרטי.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
שכר בשירות המדינה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 12
תרשים 1.4
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , ,