כמות עובדים

נתוני 2017

אוכלוסיית הדוח מונה ארבע מערכות: משרדי הממשלה, מערכת החינוך הממשלתית, מערכת הבריאות הממשלתית ומערכת הביטחון.

לכל מערכת פרק נפרד בדוח. פרק זה מציג השוואה בין המערכות ונתונים אגרגטיביים המתייחסים לכלל אוכלוסיית הדוח. פירוט נוסף אודות אוכלוסיית הדוח ותיאור המושגים המופיעים בו, ניתן למצוא בנספח מספר 1.

דוח
דוח הוצאות השכר בשירות המדינה וגופי הביטחון לשנת 2017
(תאריך פרסום: פברואר 2019)
פרק בדוח
שכר בשירות המדינה
באתר PDF
מס' עמוד ותרשים
עמוד 11
תרשים 1.3
מקור הנתונים בתרשים
אגף השכר, משרד האוצר
ביבליוגרפיה
בקרוב
קטגוריות ב- Wages
, , , , ,